اثبات برخی از آخرین مبالغ پرداختی هفته اخیر

در جهت اعتمادسازی بیشتر لیست برخی از پرداخت های هفته اخیر در اپیزو در زیر نمایش داده می شود این واریزها تنها بخشی از واریزهای هر هفته به کاربران می باشد.در این لینک نیز نظرات برخی از کاربران اپیزو را می توانید مشاهده نمایید.

مشاهده نظرات کاربران

کاربر مبلغ واریز شده تاریخ
abo********************** 100,770 ريال 25 شهريور 1397
poy************* 245,060 ريال 25 شهريور 1397
meh********************** 410,190 ريال 25 شهريور 1397
ens******************************** 173,190 ريال 25 شهريور 1397
shd************** 118,790 ريال 25 شهريور 1397
abo*********************** 206,190 ريال 25 شهريور 1397
Ssg******************* 100,000 ريال 25 شهريور 1397
mih******************** 112,000 ريال 25 شهريور 1397
far****************** 188,580 ريال 25 شهريور 1397
nim*************************** 200,610 ريال 25 شهريور 1397
meh******************** 2,069,146 ريال 25 شهريور 1397
per***************** 103,200 ريال 25 شهريور 1397
Ari****************** 688,870 ريال 25 شهريور 1397
sof************** 1,025,050 ريال 25 شهريور 1397
ali************** 2,137,550 ريال 25 شهريور 1397
dii****************** 101,930 ريال 25 شهريور 1397
ram**************** 300,030 ريال 25 شهريور 1397
mae******************** 101,350 ريال 25 شهريور 1397
ali****************** 522,910 ريال 25 شهريور 1397
too**************** 355,240 ريال 25 شهريور 1397