en united-kingdom fa

اثبات برخی از آخرین مبالغ پرداختی هفته اخیر

در جهت اعتمادسازی بیشتر لیست برخی از پرداخت های هفته اخیر در اپیزو در زیر نمایش داده می شود این واریزها تنها بخشی از واریزهای هر هفته به کاربران می باشد.در این لینک نیز نظرات برخی از کاربران اپیزو را می توانید مشاهده نمایید.

مشاهده نظرات کاربران

کاربر مبلغ واریز شده تاریخ
mas**************************** 101,720 ريال 21 مرداد 1397
Mah****************** 420,410 ريال 21 مرداد 1397
Mit****************** 300,000 ريال 21 مرداد 1397
plu**************** 151,960 ريال 21 مرداد 1397
ove****************** 463,382 ريال 21 مرداد 1397
Moh********************** 231,510 ريال 21 مرداد 1397
arv****************** 400,380 ريال 21 مرداد 1397
lox*************** 211,640 ريال 21 مرداد 1397
gha********************* 1,163,620 ريال 21 مرداد 1397
Asa*********************** 209,820 ريال 21 مرداد 1397
ear******************** 110,180 ريال 21 مرداد 1397
pey***************** 109,530 ريال 21 مرداد 1397
mil********************* 314,970 ريال 21 مرداد 1397
sha******************** 1,149,230 ريال 21 مرداد 1397
arm********************** 110,430 ريال 21 مرداد 1397
Neg**************** 100,300 ريال 21 مرداد 1397
as.**************** 967,400 ريال 21 مرداد 1397
abc****************** 464,440 ريال 21 مرداد 1397
ema************************* 132,390 ريال 21 مرداد 1397
too**************** 489,090 ريال 21 مرداد 1397