اثبات برخی از آخرین مبالغ پرداختی هفته اخیر

در جهت اعتمادسازی بیشتر لیست برخی از پرداخت های هفته اخیر در اپیزو در زیر نمایش داده می شود این واریزها تنها بخشی از واریزهای هر هفته به کاربران می باشد.
در این لینک نیز نظرات برخی از کاربران اپیزو را می توانید مشاهده نمایید.

مشاهده نظرات کاربران

نام مبلغ واریز شده تاریخ
حسین 759,009 ریال 03 ارديبهشت 1397
جواد 528,320 ریال 03 ارديبهشت 1397
تقی 629,130 ریال 03 ارديبهشت 1397
محسن 100,040 ریال 03 ارديبهشت 1397
مهدی 235,020 ریال 03 ارديبهشت 1397
محمد 2,342,590 ریال 03 ارديبهشت 1397
علی 108,010 ریال 03 ارديبهشت 1397
زهرا 503,240 ریال 03 ارديبهشت 1397
شایان 192,950 ریال 03 ارديبهشت 1397
علیرضا 104,730 ریال 03 ارديبهشت 1397
میلاد 190,000 ریال 03 ارديبهشت 1397
محمد 202,441 ریال 03 ارديبهشت 1397
احسان 102,300 ریال 03 ارديبهشت 1397
فرزاد 364,200 ریال 03 ارديبهشت 1397
محمد 279,700 ریال 03 ارديبهشت 1397
مرتضی 103,926 ریال 03 ارديبهشت 1397
مقداد 102,520 ریال 03 ارديبهشت 1397
زهراگودرزی 219,060 ریال 03 ارديبهشت 1397
فرهاد 148,525 ریال 03 ارديبهشت 1397
حسین 1,466,480 ریال 03 ارديبهشت 1397