زمان انتقال درآمد به حساب شماطبق تغییرات جدید قوانین بانک مرکزی کلیه واریزهایی که از طریق سامانه پایا و به کدشبا انجام میشود فقط روزی یکبار و ساعت 15:45 انجام میشود . لذا با توجه به اینکه واریزهای اپیزو از طریق پایا می باشد اگر واریز شما در ساعت 15:45 روز دوشنبه انجام نشده باشد به روز بعد ساعت 15:45 موکول میگردد .