کاهش درآمدهای پاپ آپ

با سلام

 

متاسفانه با  توجه به کاهش شدید درآمدهای تبلیغات پاپ آپ مجبور به کاهش درآمد بازدیدهای شامل پاپ آپ هستیم بدیهیست در صورت حل این مورد تعرفه ها مجددا افزایش خواهد یافت .