کاهش درآمدهای بازدیدهای خارجی

با سلام

به دلیل کم شدن درآمد خارجی مجبور به کاهش درآمد بازدیدهای خارجی روی درآمدهای بازدیدهای دوم به بعد شده ایم .

در صورت رفع مشکل این درآمدها به حالت قبل برگشت خواهد شد.